KVKK

Kişisel Verilerin Korunması

GOHU Ofis Malzemeleri Kırtasiye Eğitim Hırdavat İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla maksimum tedbirleri alıp, bu konuda oldukça hassas davranmaktadır.

Bu kapsamda;

Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen amaç dikkate alınarak “kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ile temel hak ve özgürlüklerin korunması”, prensibini benimsemiştir.  

Mevzuatta yer alan Terimler ve anlamları şu başlıkları içerir;

a ) Kişisel Veri: Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Tüm müşterilerimizin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve hakları konularında müşterilerimizi en şeffaf şekilde bilgilendirmek, bir GOHU felsefesidir.

b ) Veri Sorumlusu: Mevzuatta belirtildiği üzere, veri sorumlusu GOHU Ofis Malzemeleri Kırtasiye Eğitim Hırdavat İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. (GOHU)’dir. Ve kişisel veriler aşağıda açıklanan nedenler ile toplanmakta ve işlenmektedir.

c ) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

GOHU tarafından, müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, resmî kurum temsilcileri ve çalışanları, iş ortakları ve tedarikçilerinden;

Kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, sağlık bilgisi, performans bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama satış bilgisi kategorilerinde özel nitelikli kişisel veri ve kişisel veri (İkisi birlikte “Kişisel Veri” olarak anılacaktır.) toplanmaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz;

- GOHU ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,

- Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için ve ayrıca size özel reklam, kampanya, avantajlar ve faydalar sunmak,

- Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,

- Satış ve pazarlama faaliyetleri için internet sitesi, sosyal medya hesapları ve mobil uygulama üzerinden yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analiz çalışmalarını yürütmek, 

- Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, ürün ve hizmetlere, şikâyet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek,

- Tarafınızla iletişime geçilmesi, siparişlerinizi almak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, 3. kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderimini sağlamak, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri tespit edip bu doğrultuda size öneriler yapmak, promosyon ve hediye gönderimi yapmak, çevrimiçi davranışlarınızı analiz ederek size özel reklamlar göstermek, size sağladığımız hizmetin kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, tarafımızca belirlenen segmentlere göre profilleme ve skorlama yapılarak müşteri portföyümüzün yönetilmesi, 

-Karşılaştırmalı ürün ve/veya hizmet teklifi, modelleme, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve/veya geliştirmeleri, kişisel verilerinizi GOHU’ya açıklamanıza konu olan GOHU ana sözleşmesinde yazılı olan işleri düzenleyen kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak,

- Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak GOHU’nun tabi olduğu yasal yükümlülükleri yerine getirmek,

- GOHU’nun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; GOHU tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek,

- Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak, amaçlarıyla işlenmektedir.

d ) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda yer alan c bölümünde belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı ve tamamı için geçerli olmak üzere;

- Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,

- Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,

- Yurt dışı şirketlerine ve iştiraklerine,

- Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo şirketlerine aktarılmaktadır.

e ) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz, hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle;

Doğrudan sizin tarafınızdan veya sizin adınıza hareket etmeye yetkili kişiler tarafından; anlaşmalı internet siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, mağaza ve GOHU personeli, destek hizmeti verdiğimiz / aldığımız kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve / veya tüzel kişiler ve doğrudan otomatik sistemler (İnternet sitemiz ve mobil uygulamamız, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız) ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda;

Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan;

Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,

Şirketimizin hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması,

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması,

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması,

Tarafınızca alenileştirilmiş olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,

Açık rızanızın bulunması

Şeklindeki hukuki sebeplere dayanarak toplamaktadır.

f ) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri, veri sorumlusundan kendileri ile ilgili 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan başlıklar hakkında bilgi isteme hakkına sahiptirler. GOHU, bu taleplerin usulü aşağıda belirtilen şartlara göre yapılması durumda, 30 günü geçmemek kaydıyla talebe gereken en hızlı sürede yanıt verecektir.

Başvuruda, 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince izlenmesi gereken usuller şu şekildedir;

1. Veri sahibi başvurusunu Türkçe yapmalıdır.

2. Başvuru şekli yazılı olarak ya da elektronik posta yoluyla yapılabilir;

Posta yoluyla yapılan başvurular, Yapracık Mahallesi, 3250.Cadde, No:20/C-3, Yaşamken ANKARA, adresinde bulunan GOHU merkezine gönderilmelidir.

Elektronik posta ile yapılan başvurular, veri sahibinin sistemi kayıtlı posta adresi kullanılarak yapılmalı ve [email protected] adresine gönderilmelidir.

Diğer başvuru yolları, ilgili tebliğde belirtilmiştir.

3. Başvuru yalnızca ilgili veri sahibi gerçek kişi için yapılabilir, diğer şahıslar hakkında bilgi verilemez. Bu kapsamda GOHU, başvuru sahibinin kimliğini doğrulama hakkını saklı tutar.

4. Başvuru metninin şekil şartları ilgili tebliğ metninde ayrıntılı olarak yer almaktadır. Gerekli şartları sağlamayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5. Talebin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, GOHU tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde sorun yaşanabilir. Bu durumda, GOHU kanuni haklarını saklı tutar.

İlgili Mevzuat Listesi:

6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

6502 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

30356 Sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğ